Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca.

Davcno_13.1

Zakonska podlaga

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel  Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016.

Zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za izdajo računov, tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Spremembe pomembne za izdajatelje računa

Osnovne zahteve in definicije iz zakona

 • Zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve.
 • Zakon velja za izdan račun za dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto (gotovinsko) predplačilo, preden je dobava blaga ali storitev opravljena.
 • Plačilo z gotovino« je plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.

Več si preberite na straneh
FURS-a

Interni akt in digitalno potrdilo

 • Zakon predpisuje, da morate v internem aktu-u o popisu poslovnih prostorov dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov, opredeliti poslovne prostore, v katerih se bodo izdajali računi po ZDavPR in pravila številčenj računov.

Primer internega akta je na povezavi je na povezavi :
Interni akt

 • Pridobiti morate tudi namenska digitalna potrdila za potrjevanje računov po ZDavPR.

Pogosta vprašanja in odgovor

V zvezi z postopki davčnega potrjevanja računov in dilemami povezanimi s tem je Davčna uprava pripravila dokument kjer so opisana pogosta vprašanja in odgovori.

Dokument najdete na povezavi :
Vprašanja in odgovori

Testiranje pred začetkom uporabe

Davčna uprava je s 1.12.2015 omogočila davčno potrjevanje računov za vse uporabnike. V času do 1.1.2016 davčno potrjevanje računov ni obvezno, zato priporočamo, da v tem času izvedete vse postopke iz točke 2.2 izvedete instalacijo in preizkusite delovanje programske opreme

Spremembe za končne uporabnike

Sprememb za končne uporabnike tudi tokrat skoraj ni. Delovanje programov je odvisno od nastavitev Kopa ERP. Nastaviti je možno dve varianti :

 • Avtomatsko : Za določen dogodek lahko nastavimo program, da se bodo vsi računi pošiljali na Furs. V tem primeru uporabniku pri kreiranju računa ne bo potrebno narediti nič – vse se bo izvršilo avtomatsko.

Takšen način je primeren za uporabnike, ki s Kopinim programom izstavljajo veliko računov za gotovino, saj se potrjevanje izvrši že, če izberete pravi dogodek.

 • Ročno : Davčna potrditev se bo avtomatsko izvršilo samo v primeru, ko bo uporabnik v postopku potrjevanja vnesel kombinacijo podatkov Stavba in Prostor

Takšen način delovanja je primeren, kadar so računi za gotovino redki.

Vgradnja sprememb v KOPA ERP rešitev

Opis sprememb:

Potrebne nastavitve v KOPA ERP

Vse potrebne nastavitve za potrjevanja računov po ZDavPR so zbrane v meniju Davčne blagajne v Standardizaciji.

Ta menu vsebuje korake, ki so potrebni za nastavitev knjiženja računov po davčnem postopku:

Poslovni prostor

Omogoča vnos in spreminjanje vseh potrebnih podatkov o poslovnih prostorih in prijavo prostora na FURS, kot ste določili v internem aktu.

Poslovni prostor-blagajna

Funkcija je namenjena urejanju davčnih blagajn v povezavi s prostorom.

Pri odpiranju kombinacije podatkov Prostor – blagajna morate ta dva podatka vnesti v nastavitvah za vsako takšno kombinacij

Davčne številke referentov

Vsem referentom, ki dobo izdajali račune, je potrebno vnesti davčno številko. V primeru, da referent pri kreiranju ustreznega računa ne bo imel vnesene davčne številke mu program ne bo dovolil izdati računa.

Davčni dogodki

Program je namenjen nastavitvi dogodkov, katerih računi se bodo davčno potrjevali. Ustrezne dogodke, za katere želite, da se računi davčno potrjujejo, nastavite OE in prostor. Nastavitve lahko naredite tudi za podrejene organizacijske enote. V primeru, da nastavljate na več nivojih, se upošteva nižji nivo. Torej, če je v okviru OE 1, ki je označena za davčno potrjevanje, nastavljeno, da se za OE 10 računi ne potrjujejo, se bodo v davčno potrjevanje pošiljali vsi računi podrejenih OE1, razen računov za OE 10.

Številčenje

Zaporedna številka računa se določa znotraj atributov Firma/Prostor-Blagajna/leto. Z vsakim novim letom se začne z 1. Ker zakon dovoljuje tudi, da se v novem letu številčenje lahko nadaljuje, imate možnost, da v konstantah nastavite tudi, da se številka nadaljuje iz prejšnjega leta.

Knjiženje

Knjiženje računov

Pri knjiženju zaradi davčnega potrjevanja ni večjih sprememb, obstajata pa dve možni nastavitvi načina potrjevanja računov:

 • Avtomatsko :     Za Dogodek/OE ste nastavili privzet prostor-blagajna.

V tem primeru ni nobene spremembe pri knjiženju računa. Program na osnovi nastavitev davčnega potrjevanja sam ugotovi, ali je nek račun na OE predmet ZDavPR. Račune, ki so predmet ZDavPR, program preveri (najde prostor / blagajno / davčno št referenta, določi fiskalno številko in zaščitno oznako izdajatelja). Pripravi digitalno podpisano datoteko, jo pošlje na FURS in pridobi EOR.

Izpisi računov, ki so predmet ZDavPR, so dograjeni tako, da se na izpis dodajo ustrezni podatki: fiskalna številka, datum z uro in minuto, ZOI, EOR, QR koda…

Ta varianta je primerna v primeru, ko davčno potrjujete vse račune nekega dogodka (je večina računov nekega dogodka predmet zakona ZDavPR).

 • Ročno :    Nastavljeno je davčno potrjevanje za Dogodek/OE, ni pa nastavljena privzeta blagajna.

V tem primeru uporabnik, ki izdaja račun, sam določi prostor za blagajno (lahko se mu predlaga). Če je račun predmet zakona ZDavPR, potem uporabnik vnese prostor – blagajna in se bo račun davčno potrdil, če pa tega podatka ne vnese račun ne gre v davčno potrjevanje. V tem primeru torej uporabnik sam pri izdaji računa določi ali je račun potrditi ali ne.

Ta varianta je primerna samo v primeru, ko velika večina računov znotraj dogodka ni predmet zakona ZDavPR, določeni (posamezni) pa vendarle so in v tem primeru uporabnik to pove z vnosom kombinacije podatkov prostor – blagajna na račun.

Storni in dobropisi

Pri samem postopku ni sprememb. Je pa program za storno in pripravo dobropisov glede na zakonsko zahtevo (če je bil račun davčno potrjen, mora biti davčno potrjen tudi popravek – storno ali dobropis) dograjen tako, da dodatno preveri davčno potrditev računa in jo zahteva tudi na stornu oziroma dobropisu, če je na računu.

Iskanje računa po davčnih podatkih


Obrazec za iskanje dokumentov je dopolnjen tako, da lahko iščete tudi po davčni številki računa, po EOR (enkratna oznaka davčno potrjenega računa)

Pregled davčnih računov in ponovno pošiljanje na FURS

Ekranski obrazec omogoča pregled vseh davčnih računov (ki imajo davčno številko). V kolikor so bili uspešno poslani imajo polje EOR napolnjeno in polje Napaka pri pošiljanju prazno.

Omogoča tudi ponovno pošiljanj računa, ko ob izdaji pošiljanje ni bilo uspešno.

Odpravljanje težav

Ker program račune, ki so predmet ZDavPR, dodatno preverja, lahko ob knjiženju (predvsem v začetku) pride do težav zaradi neustreznih nastavitev.

Program bo javil naslednje težave:

 • Napako javi v primeru, če OE, na katerega se navezuje račun, ni podrejen osnovni OE (podjetju).
 • Referent, ki izdaja račun, nima vnesene davčne številke

Referent nima pravilne davčne številke

Avtor: Matjaž Jurjec

Želite izvedeti več ? Pokličite 041 736 867, ali pišite matjaz.jurjec@kopa.si

Facebooklinkedinmail